Bevezetés

Ezeken az órákon a diákoktól a szellemi aktivitáson túl szó- és mozgásbeli aktivitást, páros és csoportos együttműködést, tevékeny részvételt várunk, hiszen a foglalkozások szinte 100 %-ában az általuk végzett, kitalált, megszerkesztett és megkomponált játékok, gyakorlatok, feladatok vannak a figyelem középpontjában: a tárgy tevékenységközpontú. A tevékenységet követő elemző beszélgetések, az átélt tapasztalatok megfogalmazása során kerül sor az elméleti ismeretek bővítésére, tudatosítására.

A felhasznált feladatok - drámajátékos technikák, a személyiségfejlesztés játékai, szocializációs, ön- és társismereti játékok – hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok az ismereteket ne a passzív befogadás, hanem együttes élmények megélése révén sajátítsák el.

Ennek a területnek célja, hogy fejlődjön beszédük tisztasága, ritmusa és dallama, kifejezésmódjuk legyen pontos és árnyalt, a kommunikáció és metakommunikáció elemeit használják tudatosan és összehangoltan, emellett vállalják bátran a nyilvános szereplést, a közönség előtti megnyilvánulásokat. Véleményüket képviseljék hitelesen, ugyanakkor alakuljon ki közöttük a tolerancia és az együttműködés magas szintje, értsék és értékeljék egymás munkáját, tiszteljék a más álláspontot. Hallgatóként is maradjanak aktív, értő, segítő közönség, értékelésükben a lényeglátás párosuljon tisztelettel, udvariassággal és adekvát stílussal.

Fontos, hogy képesek legyenek összpontosított, megtervezett munkára, ugyanakkor az órákon való részvétel örömet és szellemi izgalmat nyújtson számukra.